oblukobluk
hodnoty
husk

VÝSTUPY

Metodická príručka

Metodická príručka bude vychádzať z údajov a informácii zozbieraných v Spoločnej hodnotnej zbierke, identifikovaných príkladov dobrej praxe, námetov a návrhov učiteľov zúčastnených na spoločnom vzdelávaní. Metodická príručka bude obsahovať programy všeobecne realizovateľné na slovenských a maďarských školách (nielen v partnerskom a modelovom území), tematicky súvisiace s riekou Dunaj, spoločným životným prostredím, vodou, prírodnými, kultúrnymi a historickými hodnotami. Zároveň bude obsahovať i okamžite využiteľné úlohy a aktivity, prihliadajúc na to, že pedagogické programy nie sú všeobecne rovnaké, a že miestne špecifiká sa využívajú pri environmentálnej a regionálnej výchove v konkrétnej základnej škole. Metodická príručka bude zohľadňovať disparity vo vzdelávacej politike a vo vzdelávacích programoch na Slovensku a Maďarsku, bude obsahovať spoločné hodnoty súvisiace s riekou Dunaj a taktiež špecifické miestne hodnoty v partnerskom a modelovom území projektu (Soroksar a Mikroregión Pridunajsko).

Hlavná aktivita projektu – zostavenie Metodickej príručky –  bola záverečnou aktivitou v časovom slede projektu. Metodická príručka je členená do piatich kľúčových tém – história, kultúra, životné prostredie, ochrana prírody a vodné hospodárstvo, ktoré prirodzene vzišli z prerozdelenia zozbieraných údajov v Hodnotnej zbierke. Súčasťou Metodickej príručky je 21 pracovných listov, ktoré sú okamžite využiteľné pre prácu so žiakmi na hodinách prírodovedných a vlastivedných predmetov, prípadne na hodinách environmentálnej alebo regionálnej výchovy, ale zároveň aj počas školských výletov, škôl v prírode alebo v činnosti školského klubu. Metodickú príručku a pracovné listy sprevádza hlavná postavička DUNAJKA prostredníctvom svojich príbehov, úloh a otázok, ktoré mu žiaci majú pomôcť vyriešiť.


Metodická príručka, Pracovné listy

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.