oblukobluk
hodnoty
husk

AKTUALITY

Hlavný výstup projektu Hodnoty Dunaja: Metodická príručka a Pracovné listy sú zverejnené v časti Výstupy / Metodická príručka.

Hodnoty Dunaja – výstava v Budapešti

Všetkých 5 základných škôl 23. okrsku Budapešti participovali na implementácii projektu Hodnoty Dunaja. V lete 2013 boli zorganizované dva slovenské a dva maďarské tábory pre HU a SK žiakov, ktorých sa zúčastnili aj učitelia. Počas táborov mali žiaci množstvo rôznych a zaujímavých aktivít zameraných na hodnoty Dunaja.
Výstava k projektu bola otvorená 30.9.2013 v jeznej z participujúcich škôl HU modelového územia – ZŠ Antal Grassalkovich. Základom výstavy sú zverejnené fotografie zo spoločných akcií a žiaci, ktorí výstavu navštívia sa majú možnosť zapojiť do Dunaj kvízu a zároveň si spomenú na to, čo sa počas táborov naučili.
Výstava je vynikajúcim záverom projektu a to ako si ju žiaci užili, si možete pozrieť v galérii.

Spoločná hodnotná zbierka zo slovenského a maďarského modelového územia je už dostupná.

Závery a výstupy z pilotných aktivítanalytická správa tematických ročných plánov boli zverejnené.

V priebehu júna až augusta 2013 boli zorganizované v Maďarskej a Slovenskej republike štyri spoločné tábory žiakov a učiteľov modelových území projektu. Viac informácii sa dozviete TU.

foto7. - 9. jún 2013
Spoločné vzdelávanie pedagógov sa uskutočnilo v Kolárove, Slovenská republika. Lektori vzdelávania sa stretli deň pred samotným vzdelávaním s cieľom ujasnenia si terminologických pojmov, ako napríklad školský program, metodická príručka alebo jej aktivity. Slovenskí a maďarskí pedagógovia sa stretli 8. júna 2013 a vzdelávanie začalo prezentáciou projektu, Spoločnou hodnotnou zbierkou a spätnou väzbou pedagógov na ňu. Pedagógovia ocenili Spoločnú hodnotnú zbierku ako podporný material pre výučbu v oblasti témy Dunaja a jej využiteľnosť aj pre starších žiakov. Zároveň odporučili dopracovať kultúrne hodnoty v maďarskej časti zbierky a v slovenskej preveriť kapitolu historických hodnôt na lokálnej úrovni. Odprezentované boli aj aktivity metodickej príručky a spätná väzba od učiteľov, ktorí ich spolu so svojími žiakmi otestovali, bola vysoko pozitívna. Pedagógovia a lektori súhlasia, že aktivity sa budú testovať aj na spoločných táboroch v Maďarsku a na Slovensku. Ako pozitívne príklady v oblasti teoretickej a praktickej environmentálnej výchovy boli odprezentované aktivity Múzea Dunaja a Slovenskej agentúry životného prostredia. Spoločné vzdelávanie pedagógov naštartovalo spoluprácu maďarských a slovenských základných škôl navzájom, ale aj ich spoluprácu s odbornými organizáciami, ktoré praktizujú aktivity v problematike projektu Hodnoty Dunaja. > galéria

22. - 23. apríl 2013
Partneri projektu sa stretli v Budapešti s cieľom naplánovania kľúčovích aktivít projektu – spoločné vzdelávanie pedagógov a spoločné kempy žiakov základných škôl. Okrem kľúčových aktivít a termínov, partneri prerokovali formy jednotlivích výstupov projektových aktivít a spôsoby komunikácie s pedagógmi modelových území. Na stretnutí bola podpísaná nová partnerská zmluva k projektu, ktorá upravuje práva a povinnosti všetkých partnerov. Ako pozitívny príklad bol slovenskému projektovému tímu prezentovaný breh priemyselnej časti Dunaja, ktorý bol pretvorený na areál oddychu a športu. > galéria

Od 1. januára 2013 dochádza k zmene zloženia partnerstva projektu z dôvodu legislatívnych zmien v Maďarsku, kompetencie a projekty z oblasti školstva prechádzajú zo samospráv na novovzniktutú organizáciu. Po dlhej diskusii sa vedúcim partnerom projektu stáva Slovenská agentúra životného prostredia, hlavným cezhraničným partnerom Klebelsberg Institution Maintenance Centre XXIII. School District a partnerom č. 2 ostáva Múzeum Dunaja.

fotoPrvé pracovné stretnutie partnerov projektu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért / Hodnoty Dunaja pre základné školy, budúce generácie sa konalo 16. októbra 2012 v obci Hamuliakovo. Partneri sa stretli už po druhýkrát, keďže príprava projektu sa nezaobišla bez plánovacieho stretnutia. Partneri odkonzultovali všetky aktivity projektu a dohodli sa na ďalšom postupe implementácie projektu. Okrem partnerov projektu sa stretnutia zúčastnil aj starosta obce Hamuliakovo - Jozef Schnóbl, zástupca modelového územia za Slovenskú republiku, ktorý ocenil pozitívny prínos projektu pre Mikroregión Pridunajsko a následne po skončení rokovania prezentoval partnerom projektu kultúrne, historické a prírodné dannosti obce. > galériaslogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.