oblukobluk
hodnoty
husk

PROJEKT

Ciele projektu

Dunaj spája Slovensko a Maďarsko nielen v pohraničnej oblasti, ale má silu vytvárať vzťahy v oblasti hodnôt ekológie, prírody, vodohospodárstva, histórie a kultúry aj mimo pohraničnej oblasti. Aj preto sa zrodila Dunajská stratégia Európskej únie.

Cieľom projektu je dlhodobé posilnenie integrácie prihraničných oblastí, aby sa spoločné hodnoty týkajúce sa Dunaja stali každodennou súčasťou života ľudí, a aby sa vytvorili potrebné formy správania sa. Cieľom projektu je okrem ekonomickej a sociálnej spolupráce aj spolupráca v oblasti životného prostredia.

Špecifické ciele projektu sa týkajú spolupráce základných škôl navzájom a spolupráce kultúrnych inštitúcií, pričom spolupráca sa zakladá na spoločných hodnotách Dunaja. Projekt je okrem iného zameraný na spracovanie Metodickej príručky, ktorá bude využiteľná v každodennom živote základných škôl, veď len takto sa dá dlhodobo zvyšovať u mladých generácií zodpovednosť za spoločné prostredie Dunaja. Prezentovanie spoločných hodnôt Dunaja v rôznych kultúrnych inštitúciách stupňuje aj počet vzájomných návštev prihraničných oblastí, čím projekt prispeje i k cieľom programu HUSK CBC 2007 - 2013: Zvyšovanie úrovne ekonomickej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí a Zvyšovanie sociálnej a kultúrnej súdržnosti ľudí a komunít.

 

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.